תנאי רכישה במכירה פומבית

1. אוראגן תירוש בע”מ (להלן” א.ת.ב.) פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

2. א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: ”הקטלוג”) ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים. למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

3. א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.

4. המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.

5. מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ”י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע”פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ”י מידע שנתקבל ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.

7.1 ”מחיר פטיש” לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ”י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה”פטיש” והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע”י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: ”הקונה הזוכה”), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ”י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ”י שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע”מ (על העמלה). התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

7.3 תשלומים ל- א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.

7.3.1 בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 2.5% (על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע”מ).

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה”ב, יחושב לפי שער החליפין (שער מזומנים גבוה) של דולר ארה”ב המפורסם ע”י בנק לאומי לישראל בע”מ במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.

7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה”ב מהמועד בו אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל.

8. אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

9. מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב., בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחוייבת כלפי המוכר לפעול למכירת הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

10. א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ-21 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

11. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ-4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשיעור שיקבע ע”י א.ת.ב.. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

12. פריט המופיע בקטלוג ומסומן ב- הינו פריט שהגיע מחו”ל לצורך מכירה. על מכירת פריט מסוג זה יחולו וישולמו ע”י הקונה הזוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר הנוגעים למכירת חפצי אמנות.

13. במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע תשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראות הדין.

14. א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את ”טופס הצעת מחיר” המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של א.ת.ב.. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

15. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון או האינטרנט, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.

16. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואך הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.

17. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.

18. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים.

19. כל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

20. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop