תנאי מסירת פריטים למכירה

 1. הנני הבעלים של הפריט או מורשה מטעם הבעלים למכור את הפריט או למוסרו לידיכם למכירה (להלן: המוכר).
 2. הפריט נמסר לידיכם כשהוא נקי מכל שﬠבוד, עיקול, חוב או תביﬠות וזכויות צד ג'.
 3. מחיר המינימום יקבﬠ בתיאום ביו אוראגן תירוש בﬠ"מ (להלן תירוש) והמוכר. כל שינוי במחיר המינימום טﬠון אישור המוכר. למרות האמור לעיל, לתירוש מוקנית זכות, ﬠפ"י שיקול דﬠתה המוחלט, למכור את הפריט במחיר נמוך ממחיר המינימום ובלבד שתשלים למוכר את הפרש הסכום למחיר המינימום וזאת מבלי לגרוע מזכותה לקבל עמלות והשבת הוצאות כמפורט להלן.
 4. התשלום בגין הפריט ישולם למוכר באחת משתי דרכי התשלום הבאות ובהתאם לשיקול דעתה הבלﬠדי והמוחלט של תירוש:

                   א. ﬠפ"י השער היציג של דולר ארה" כפי שיהיה ידוע ביום הﬠסקים האחרון שלפני המכירה.

                  ב. באותו המטבﬠ בו שולם הפריט לתירוש.

 1. עמלת תירוש בגין מכירת הפריט, תעמוד על 15% ממחיר ההצעה שנתקבלה (להלן "מחיר פטיש) בתוספת מס ערך מוסף כחוק.
 2. בנוסף ישא המוכר בביטוח הפריט בשיעור 1% ממחיר הפטיש בתוספת מע"מ כחוק.
 3. המוכר ישא בכל ההוצאות בהן תישא תירוש בקשר להכנת הפריט למכירה לרבות הוצאות הובלה, שיפוצים ואילוסטרציות.
 4. תירוש מתחייבת לשלם למוכר סכום שווה ערך למחיר הפטיש בניכוי ﬠמלותיה והוצאותיה כאמור לעיל, וזאת לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מתאריך המכירה, ובלבד שמחיר הפטיש ישולם לידיה במלואו ﬠ"י הקונה.
 5. המוכר מייפה את כוחה של תירוש למכור במחיר המינימום בכל דרך שתמצא לנכון, כולל באמצﬠות האינטרנט, פריטים שלא נמכרו במהלך המכירה וזאת בתוך 21 יום ממועד המכירה.
 6. לתירוש מוקנית הזכות ﬠפײי שיקול דﬠתה המוחלט והבלﬠדי למכור את הפריט בכל אחת ממכירותיה הפומביות אשר יתקיימו מיום קבלת הפריט ואילך, כולל למכירות ה-HAPPY HOUR ו/או באינטרנט.
 7. לתירוש מוקנית הזכות ﬠפ"י שיקול דﬠתה המוחלט והבלﬠדי לצרף מס' פריטים ללוט.
 8. למוכר ידוﬠ כי לקונה זכות להשיג על המכירה תוך 21 יום מתאריך המכירה. אם מסיבה כלשהי
  ﬠיכב הקונה את תשלום מחיר הפריט, תﬠשה תירוש כמיטב יכולתה לגבותו ותשלם למוכר את הסכומים שגבתה בניכוי ﬠמלות והוצאות
  כאמור לעיל בתוך 5 ימים מיום גבייתם.
 9. במידה ויתגלה בתוך 5 שנים מיום המכירה כי הפריט אשר נמסר למכירה מטעם המוכר מזויף ו/או
  אינו אותנטי, תהא תירוש זכאית לפיצוי ושיפוי מלא מהמוכר בגין כל נזק, הפסד, אחריות, הוצאה, דרישה, תביעה, תובﬠנה,
  הליך (אזרחי ו/או פלילי), צו, פסק דין, קנס, פיצוי אשר נגרם ו/או יגרם לה ﬠקב גילוי זה.
 10. במיקרה בו הודיע המוכר, לאחר שמסר הפריט, על כוונתו להוציאו מהמכירה, תהיה זכאית תירוש
  לפיצוי מוסכם וקבוﬠ מראש בשיﬠור של 30% ממחיר המינימום או ממחיר ההערכה שנקבﬠ או ממחיר ההערכה המופיע בקטלוג. (זאת
  במקרה שבו לא נקבﬠ מחיר מינימום). ואת בנוסף לתשלום מלוא ההוצאות שהיו לתירוש בגין הפריט (הובלה, הערכה, צילומים,
  שיפוצים, מיסגור וכד').
 11. תירוש תהיה רשאית לקזז מסכומים שקיבלה עבור פריט שנמכר במכירה סכומים המגיעים לה
  מהמוכר, לרבות ﬠמלות, הוצאות וכיו"ב.
 12. המוכר יפנה ע"פ דרישת תירוש ולא יאוחר מ-21 יום ממוﬠד המכירה, כל פריט שלא נמכר במכירה.
  במקרה של אי פינוי כאמור, ישא המוכר כהוצאות אחסון ודמי ביטוח בשיﬠור שיקבﬠ ﬠ"י תירוש היה ולא פונה הפריט האמור תוך
  30 יום מתאריך המכירה תהיה תירוש רשאית להוציא למכירה בדרך שתמצא לנכון ולנכות הוצאותיה בגינו.
 13. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף הרבים במשמע -וכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמﬠ – וכן להיפך.
 14. לבתי המשפט המוסמכים בﬠיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות השיפוט היחודית והבלﬠדית בכל סכסוך בקשר לענינים הנובעים ו/או הקשורים במסירת הפריט ו/או מכירתו ביו תירוש לבין מוכר הפריט.
 15. חוזה זה כולל את המוסכם ביו הצדדים במלואו, ﬠל כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שביו הצדדים.
 16. כל החוזים, ההסכמים והחיובים הקודמים שבין הצדדים מבוטלים בזה.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop